6500 Baja, Petőfi S. u. 3
+36 79 521 080
bajaiszc@bajaiszc.hu

Állásajánlat: kereskedelmi/vendéglátás szakmai elméleti oktató

Állásajánlat: kereskedelmi/vendéglátás szakmai elméleti oktató

Bajai Szakképzési Centrum

Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola oktató

(kereskedelmi/vendéglátás szakmai elméleti oktató)

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozott idejű jogviszony (2022.06.30-ig)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Köztársaság tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kereskedelem ismeretek elméleti és gyakorlati tantárgyrészek oktatása, szakmai számítások oktatása kereskedelmi területen, vállalkozási ismeretek elméleti és gyakorlati tantárgyrészek oktatása, középiskolai nevelés, oktatás. A gazdasági számítások és a marketing, mint tantárgyak oktatásában való tapasztalattal rendelkezés, melyek oktatását a turizmus-vendéglátás ágazatunkba tartozó szakmai oktatásban is beépíthet. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott, oktatói munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A tantárgy-felosztásban meghatározott órák, és foglalkozások megtartása, tehetséggondozás, érettségi/szakmai vizsgára felkészítés, elektronikus napló vezetése, a tanulók folyamatos értékelése, oktatással kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése. Az intézmény szakmai programjában meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, továbbá a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Egyetem (Mester) a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II.7.) Korm. rendelet 134.§ -a szerinti végzettség: közgazdász tanár, kereskedelem vagy vendéglátás szakiránnyal
 • Előnyt jelent a vendéglátó szakmacsoporton belüli szakmai jártasság, végzettség
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás, valamint büntető eljárás hatálya alatt
 • Magyar állampolgárság
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajza
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. január 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Anett (igazgató) nyújt, a 70/338-1416-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola címére történő megküldésével (6500 Baja, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a betölteni kívánt munkakör megnevezését: oktató (kereskedelmi/vendéglátás szakmai elméleti oktató).
 • Elektronikus úton Horváth Anett részére a horvath.anett@banyaiiskola.hu
  e- mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármilyen jogi és /vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 2020. július 1. napi hatállyal a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóvá alakult át, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben foglaltak alapján.

 

Holler Box